Khởi động chiến dịch truyền thông và gây quỹ cho “Chạy vì Giáo dục – Run for Education 2023”